1.

Firma ecom sp. z o.o. realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnego narzędzia IT dla rynku ubezpieczeń – systemu InsAgent dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20

Celem projektu jest wdrożenie opracowanej przez wnioskodawcę, innowacyjnej autorskiej technologii w formie platformy InsAgent, dedykowanej Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Multiagencjom, na którą składa się system dla agentów InsAgent, Open Insurance API, narzędzia directSelf Care oraz aplikacje mobilne, umożliwiającej automatyzację procesu komunikacji z klientem i sprzedaży w sektorze ubezpieczeń. 

Koszty realizacji projektu:

Koszt całkowity: 1 193 400,00 PLN

Koszt kwalifikowany: 1 193 400,00 PLN

Wnioskowania wysokość dofinansowania:  656 370,00 PLN   

  

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia 2020.11.16

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia 2021.06.30 

 

Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie o warunkach dostępowych
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wzór umowy
Wykaz dostaw
Zapytanie ofertowe

 

Więcej informacji o projekcie tutaj

2.

ecom sp. z o.o.

Na podstawie Umowy nr WP-II-D.433.1.31.2018 o dofinansowanie projektu grantowego pn.”FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” nr RPKP.01.05.03-04-0001/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, poddziałania 1.5.3. Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Ecom Sp. z o.o.  realizuje projekt pod nazwą: „STRATEGIA  INTERNACJONALIZACJI DLA SOFTWARE AGILE DEVELOPMENT  & DEVOPS ORAZ DLA CLOUD TRANSFORMATION”.

Celem projektu jest: opracowanie  strategii internacjonalizacji dla działalności gospodarczej Usługobiorcy (Ecom Sp z o.o.).  

Koszty realizacji projektu:

Koszt całkowity: 24 600,00 PLN

Koszt kwalifikowany: 24 600,00 PLN

Wnioskowania wysokość dofinansowania:  24 600,00 ( 100 %).   

  

Okres realizacji  projektu:

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-11-25

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2020-02-07

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych oraz reklamowych. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Skip to content