ECOM Sp. z o.o.

Na podstawie Umowy nr WP-II-D.433.1.31.2018 o dofinansowanie projektu grantowego pn.”FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” nr RPKP.01.05.03-04-0001/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, poddziałania 1.5.3. Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Ecom Sp. z o.o.  realizuje projekt pod nazwą: „STRATEGIA  INTERNACJONALIZACJI DLA SOFTWARE AGILE DEVELOPMENT  & DEVOPS ORAZ DLA CLOUD TRANSFORMATION”.

Celem projektu jest: opracowanie  strategii internacjonalizacji dla działalności gospodarczej Usługobiorcy (Ecom Sp z o.o.).  

Koszty realizacji projektu:

Koszt całkowity: 24 600,00 PLN

Koszt kwalifikowany: 24 600,00 PLN

Wnioskowania wysokość dofinansowania:  24 600,00 ( 100 %).   

  

Okres realizacji  projektu:

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia 2019-11-25

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia 2020-02-07

Copyright © 2020. ecom sp. z o.o. All rights reserved.